Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

pmg
18:19
2484 9bfe 500
Reposted fromLukasYork LukasYork viavol vol
pmg
18:19
6703 927b
Reposted fromMiziou Miziou viatomash tomash
pmg
18:19
0199 2207
Reposted fromparkaboy parkaboy viatomash tomash
pmg
18:19
4120 1cc3 500
Reposted frompeper peper viamagat magat

September 25 2016

pmg
20:16
20:16
0118 7a58 500

elfboi:

one box is grumpy

Reposted frombwana bwana viatomash tomash
pmg
20:16
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viatomash tomash
pmg
16:12
0290 4ddb 500
Reposted fromxanth xanth viapl pl
pmg
15:46
"- Chyba wszyscy się zgodzą, że największym zboczeńcem spośród zgromadzonych jest Gocha. - Niby dlaczego ? - Gosieńko, powiedz nam co cię podnieca ? - Nosy, niemiecki i fizyka."
Badabumc i tadam.


Reposted frommagat magat
pmg
15:46
– Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viamagat magat
pmg
15:46
Można się oczywiście cieszyć każdym znalezionym w kałuży kasztanem.
Ale po tysiącu takich kasztanów zdajesz sobie sprawę, że chyba jesteś po prostu idiotą.
— abderyta.blogspot.com
Reposted frommagat magat
pmg
15:46
1434 75a6 500
Reposted fromwyimaginowany wyimaginowany viayuras yuras
pmg
15:46
1237 1879 500
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viayuras yuras
pmg
15:46
0820 50ff
Reposted fromrol rol viayuras yuras
15:46
pmg
15:46
Reposted frompjoter pjoter viavongoogen vongoogen
pmg
15:46
3115 1812 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viavongoogen vongoogen
pmg
15:45
Reposted frompjoter pjoter viavongoogen vongoogen
pmg
15:45
ford focus pokus
Reposted fromwaka waka viavongoogen vongoogen
pmg
15:45
8239 d44b
Reposted fromkyte kyte viapirania pirania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl