Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

pmg
22:25
1047 ba5d 500
Congrats!
Reposted fromwhats whats viayuras yuras
pmg
22:25
4827 df7f 500
Reposted fromkaiee kaiee viayuras yuras
pmg
22:25
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viayuras yuras
pmg
22:25
6391 ef20 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapirania pirania
22:25
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viapirania pirania
pmg
22:25
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viapirania pirania
pmg
22:25
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viapirania pirania
pmg
22:25
Reposted frommayamar mayamar viapirania pirania
pmg
22:25
2796 e077 500
Reposted frommieczuu mieczuu viapirania pirania
pmg
22:25
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapirania pirania
pmg
22:25
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania
pmg
22:25
2099 d57d
Reposted fromtichga tichga viapirania pirania

June 19 2017

20:34
6173 2eab 500
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viayuras yuras
pmg
20:34
5364 63ab 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
pmg
20:34
2088 ffc0
Reposted fromtichga tichga viainzynier inzynier
pmg
20:34
2562 9987
Reposted fromkaiee kaiee viavongoogen vongoogen
pmg
20:34
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavongoogen vongoogen
pmg
20:34
1800 b4f7
Reposted fromdarthsadic darthsadic viavol vol
pmg
20:34
Reposted fromnaich naich viatomash tomash
pmg
20:34
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl